Algemene voorwaarden & Privacy

Algemene voorwaarden Datingspecials
Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 27 november 2009. De Gebruiksvoorwaarden zijn eigendom van Datingspecials en mogen zonder voorafgaande toestemming van Datingspecials niet gereproduceerd worden.

Artikel 1     Aanmelden
1.1 Van Datingspecials kunt u lid worden door middel van het invullen van het registratieformulier. Bepaalde onderdelen van Datingspecials zijn gratis en andere onderdelen zijn alleen toegankelijk tegen betaling. Het gratis, passief, lidmaatschap kan worden omgezet in een actief lidmaatschap door het doen van een betaling. Betalingen worden gedaan via de veilige betaalomgeving van Ideal, Credit Card of Pay Pal.

1.2  Leden van Datingspecials zijn de al dan niet betalende gebruikers van Datingspecials.

Artikel 2     Lidmaatschap
2.1  Om een betalend lid te worden van Datingspecials moet u tenminste 18 jaar zijn en alle verplichte velden van de registratieformulieren invullen. Ben je onder de 18 en je wilt betalend lid worden dan zal je hiervoor schriftelijke toestemming van je ouders voor moeten hebben.

2.2  Het lidmaatschap van Datingspecials is persoonsgebonden, niet overdraagbaar en per persoon mag maar 1 profiel op de site aanwezig zijn.

2.3  Wanneer jij je aanmeldt en aan de voorwaarden van de registratie is voldaan kan je inloggen met een door jou aangegeven login-naam (let op deze kan niet gewijzigd worden) en een door jouw gekozen wachtwoord waarmee jij kan inloggen. Deze zijn strikt privé en vertrouwelijk, en mogen niet met anderen worden gedeeld. Datingspecials kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van een login code en/of wachtwoord door een lid.

2.4  In het geval dat een lid deze gegevens verspreidt of gebruikt op een manier die in tegenspraak is met het doel van deze informatie, behoudt Datingspecials zich het recht voor om het account van het lid zonder voorafgaande kennisgeving, en zonder teruggave van het abonnementsgeld te beëindigen en te verwijderen van de website.

2.5  Het lid is als enige aansprakelijk wanneer deze aanmeldingsgegevens door derden worden gebruikt en voor de handelingen of beweringen die via zijn/haar account worden gemaakt, ongeacht of deze al dan niet te goeder trouw zijn. Het lid vrijwaart Datingspecials tegen elke vordering van deze aard. Aangezien Datingspecials slechts beperkt beschikt over middelen waarmee de identiteit van de geregistreerden kan worden gecontroleerd, is Datingspecials bovendien niet aansprakelijk wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt. Als het lid redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar aanmeldingsgegevens of account door iemand anders worden gebruikt, dient Datingspecials hiervan onmiddellijk op te hoogte te worden gesteld.

2.6  Kwaliteit en betrouwbaarheid zijn voor Datingspecials van groot belang. Om misbruik te voorkomen zullen medewerkers van Datingspecials de registratieformulieren zorgvuldig doornemen en beoordelen op mogelijke ongebruikelijkheden die niet op een site als Datingspecials behoort voor te komen. Misbruik van van de beperking van de aangemelde leden willen wij ten allen tijde proberen te voorkomen. Datingspecials behoudt zich dan ook het recht voor leden te weigeren. Dit zal de aanvrager zo spoedig mogelijk worden medegedeeld.

2.7 Datingspecials behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande aankondiging inschrijvingsvereisten en tarieven van diensten of producten die op de site worden aangeboden te wijzigen.

2.8 Datingspecials behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van reden een lid te weigeren. Dit zal zo spoedig mogelijk aan de ‘geweigerde’ worden meedegedeeld.

Artikel 3     Gebruik van Datingspecials
3.1  Jij zult Datingspecials niet of op enigerlei wijze gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met algemeen geldende normen en waarden. Hier verstaan we onder meer de volgende handelingen onder: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot: auteursrechten, merkenrechten, rechten uit hoofde van de Europese richtlijn 96/9 inzake de rechtsbescherming van databanken, octrooirechten, modellenrechten); diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld- en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, (kinder)porno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zogenaamde. ‘mailbommen’; computervredebreuk (‘hacken’) via Datingspecials; vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes en valse hoedanigheden.

3.2  Indien jij merkt of het vermoeden hebt dat derden zich op oneigenlijke wijze toegang hebben verschaft tot Datingspecials dien je dit via admin@datingspecials.nl aan Datingspecials te melden.

3.3  Jij verklaart dat de persoonlijke gegevens van derden, waarover jij via Datingspecials beschikt, niet te zullen gebruiken voor enig doel, inclusief het overdragen van deze gegevens aan derden of het versturen van mailings aan personen over wiens gegevens jij via Datingspecials beschikt. Jij verklaart geen ‘junkmail’, ‘spam’, kettingbrieven, ‘mailings’ of bulk-verspreiding van e-mail aan leden of voormalig leden te zullen distribueren.

3.4  Jij stemt ermee in niet meer dan drie (3) e-mailberichten binnen 24-uur te sturen naar hetzelfde lid zonder eerst van de geadresseerde antwoord of toestemming te hebben gekregen. Stuurt u meer dan 3 e-mailberichten dan beschouwen we als het lastigvallen van anderen en dat wordt niet getolereerd door Datingspecials. In dit geval zal u eerst een waarschuwing krijgen. Wordt hier geen gehoor aan gegeven dan zullen we tot het verwijderen van het account overgaan.

3.5  Jij zal je in je communicatie niet obsceen uitlaten. Dit houdt ook in dat jij op geen enkele wijze suggestieve seksuele uitingen of seksueel taalgebruik zult bezigen in enige vorm. Datingspecials controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen, weigeren of verwijderen welke niet beantwoorden aan de geest van de service. Datingspecials is te allen tijde gerechtigd om zonder voorafgaande kennisgeving, redactionele wijzigingen aan te brengen in oproepen, profielen, afbeeldingen of andere ingezonden documenten.

Artikel 4     Tarieven en de betalingsvoorwaarden
4.1 Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege opgelegd worden.

4.2  Wanneer jij niet akkoord wenst te gaan met een door Datingspecials kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven van de dienstverlening van Datingspecials, bent u gerechtigd om binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in onze kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden of de overeenkomst te annuleren.

4.3  Het is niet mogelijk om, anders dan in overleg met Datingspecials restitutie te krijgen van verschuldigde betalingen.

Artikel 5     Privacy en bescherming
5.1 Het privacybeleid zoals hieronder omschreven maakt deel uit van de gebruiksvoorwaarden van Datingspecials. Door inschrijving verklaar jij dat je met dit beleid instemt en dat jij je hieraan zult conformeren.

5.2  Het direct of indirect opnemen van contactgegevens zoals telefoonnummers, straatadressen, achternamen, URL’s, e-mail adressen, ICQ-nummers, of andere persoonlijk herleidbare informatie dan wel het doen van verzoeken ter verkrijging van contactgegevens is niet toegestaan in oproep, profiel of op beeldmateriaal.

5.3  Jij verklaart geen foto’s van seksuele aard, uw jeugdfoto’s, groepsfoto’s, foto’s van dieren of foto’s van andere mensen dan jezelf op Datingspecials te publiceren. Datingspecials behoudt zich het recht voor om foto’s, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.

5.4 Datingspecials controleert alle profielen, en zal profielen zonnodig wijzigen of weigeren die ongepaste of obscene uitspraken bevatten. Profielen die gericht zijn op louter seksueel contact, die niet beantwoorden aan de geest van de service of het vermoeden hebben tot aanzetten van misbruik van onze leden, zullen worden geweigerd.

5.5  Jij verklaart eerlijke en accurate informatie over jezelf te verschaffen. Tevens stem je ermee in deze informatie actueel te houden en als jouw omstandigheden wijzigen de informatie aan te passen, of bij te werken. Als blijkt dat door u verschafte informatie onjuist, of incompleet is, behoudt Datingspecials zich het recht voor uw inschrijving te beëindigen en u verdere toegang tot de site te weigeren.

5.6  Je stemt ermee in dat jij persoonlijk verantwoordelijk bent voor wat u op onze site publiceert, als mede jouw interacties met andere leden.

5.7  Jij verklaart dat je inschrijving bij Datingspecials strikt door jou persoonlijk gebruikt zal worden. Het is anderen niet toegestaan jouw inschrijving te gebruiken voor anderen en jij mag je inschrijving of wachtwoord niet overdragen of toewijzen aan een andere persoon of entiteit.

5.8 Jij verklaart Datingspecials op geen enkele wijze te zullen gebruiken voor het adverteren van diensten of producten, noch te zullen aanwenden voor welke vorm van commerciële doelen/doeleinden dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Datingspecials.

5.10 E-mail-berichten die door jou aan andere leden worden verstuurd worden door Datingspecials als privé-gegevens behandeld. Datingspecials behoudt zich het recht voor om op klachten van andere leden maatregelen te nemen, zoals omschreven in de algemene voorwaarden.

5.11 Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die jij opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat jij aan Datingspecials opgeeft, gezocht zal worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van jou) naar de best passende kandidaat. Een lijst met geselecteerde kandidaten zal worden getoond op het scherm van het zoekend lid. Alle door de kandidaat opgegeven informatie, met uitzondering van directe contactgevens zoals het e-mailadres is op dat moment opvraagbaar door het zoekend lid.

5.12 De informatie die jij opgeeft kan worden gebruikt voor de bestudering van demografische gegevens. Deze gegevens onthullen absoluut niets over individuele personen, maar hebben betrekking op gebundelde informatie zoals: hoeveel mannen/vrouwen bezoeken de site, in welke leeftijdsgroep is de grootste hoeveelheid bezoekers geconcentreerd, welke artikelen zijn het meest populair, etc. Deze gegevens kunnen door Datingspecials beschikbaar worden gesteld aan (commerciële) derden. Bestudering van deze informatie stelt Datingspecials in staat Datingspecials steeds meer op de wensen van onze leden aan te passen.

5.13 Datingspecials is zo opgezet dat e-mailcontact altijd via het anonieme mailsysteem van Datingspecials kan verlopen.

5.14 Bij Datingspecials worden geen adres gegevens geregistreerd anders dan voor eventuele betalingen. Betalings- of eventuele creditcardgegevens worden zodra je tot betaling overgaat, volledig onder bankgeheim behandeld.

5.15 Uit veiligheidsoverwegingen logt Datingspecials het ip-adres van je computeraansluiting. Datingspecials behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over jou en je aansluiting te achterhalen.

Artikel 6     Intellectueel eigendom
6.1  Jij stemt ermee in dat je zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Datingspecials en van de eigenaren van intellectuele eigendomsrechten geen enkel materiaal zichtbaar op, of afkomstig van, onze site zult bewerken, openbaar maken, distribueren of reproduceren. Dit betreft onder andere foto’s, profielen van leden, artikelen, adviezen en overige inhoud van onze site.

6.2  De vormgeving en inhoud, waaronder handelsmerken, logo’s, afbeeldingen, foto’s, tekst op de website(s) van Datingspecials zijn het intellectuele eigendom van Datingspecials en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt of weergegeven zonder de uitdrukkelijke toestemming van Datingspecials.

6.3  De gebruiksrechten die door Datingspecials aan leden worden verleend, zijn strikt beperkt tot het gebruik van deze documenten voor privé- en persoonlijke doeleinden binnen het kader en gedurende de duur van het lidmaatschap bij Datingspecials. Al het andere gebruik door leden zonder toestemming van Datingspecials is strikt verboden.

6.4  Het is leden in het bijzonder verboden om de diensten, webpagina’s van Datingspecials en de computercodes of elementen waaruit de diensten en de Datingspecials zijn opgebouwd op welke manier dan ook te bewerken, kopiëren, dupliceren of downloaden of uit te zenden, door te sturen, commercieel te gebruiken en/of te distribueren.

6.5  Datingspecials is gerechtigd de intellectuele eigendomsrechten die zijn verbonden aan inhoud die door leden wordt verstrekt, te gebruiken op de website(s) van Datingspecials. Dit is in het bijzonder van toepassing op het dupliceren en weergeven van inhoud die betrekking heeft op leden op de website(s) van Datingspecials of een deel daarvan en/of in mailings en nieuwsbrieven van Datingspecials. Datingspecials is gerechtigd de genoemde inhoud aan te passen aan het ontwerp van de website(s) van Datingspecials en/of technische vereisten.

Artikel 7     Beëindiging
7.1  Een lidmaatschap kan op elk gewenst moment worden opgezegd. Als jij wilt opzeggen kan dat op eenvoudige wijze via onze website of door zelf je account te verwijderen.

7.2  Datingspecials is gerechtigd het lidmaatschap en andere overeenkomsten zonder nadere in gebreke stelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot Datingspecials geheel of gedeeltelijk te ontzeggen indien jij een of meer van je verplichtingen jegens Datingspecials niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt dan wel in strijd met wettelijke voorschriften handelt.

Artikel 8     Aansprakelijkheid en garantie
8.1 Opinies, columns, artikelen, adviezen, mededelingen, aanbiedingen of andere informatie die aan jou beschikbaar worden gesteld door of via Datingspecials zijn en blijven van de oorspronkelijke schrijvers en niet van Datingspecials, tenzij dat vooraf schriftelijk is overeengekomen. Deze schrijvers zijn zelf verantwoordelijk voor het geschrevene. Datingspecials kan de precisie, volledigheid of het nut van deze informatie niet garanderen. Datingspecials onderschrijft deze niet, neemt deze niet over en is niet verantwoordelijk voor schade of verlies geleden door te vertrouwen op informatie die door Datingspecials op de site is gezet of informatie die door Datingspecials aan jou is overgedragen.

8.2  Het gebruik van Datingspecials is geen garantie voor het ontmoeten van een geschikte partner en/ of vriendschap. Wanneer de beoogde resultaten van Datingspecials tegenvallen kan Datingspecials daarvoor niet aansprakelijk gesteld worden. Datingspecials kan niet garanderen dat jou inschrijving in een succesvolle relatie en/ of vriendschap resulteert.

8.3  Datingspecials kan geen aansprakelijkheid aanvaarden ten aanzien van ontwrichting van een bestaande of nieuwe relatie ten gevolge van uw inschrijving.

8.4  Datingspecials kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor hinderlijk gedrag van derden die u herkennen of enig ander uit het contact tussen leden voortvloeiend ongemak.

8.5  Datingspecials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste verklaringen die door leden zijn gedaan. Datingspecials tekent zich vrij van alle aansprakelijkheid voor ontmoetingen op de website van Datingspecials tussen leden en voor ontmoetingen tussen leden en/of niet-leden als gevolg van het gebruik van deze site en de bijbehorende diensten.

8.6  Datingspecials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor hinderlijk gedrag van derden die leden blijven achtervolgen.

8.7  Datingspecials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik door derden van door jezelf gepubliceerde persoonlijke informatie op de site. Datingspecials raadt je daarom aan om voorzichtig te zijn met het soort informatie dat jij over jezelf plaatst. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel, en tot ten hoogste een bedrag, gelijk aan het bedrag dat Datingspecials voor de geleverde diensten heeft ontvangen, met een maximum van 59,95 Euro (het hoogste bedrag van de lidmaatschap).

8.8 Datingspecials aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan de zijde van de leden die is veroorzaakt door derden, die al of niet gebruik maken van Datingspecials .

8.9 Datingspecials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade, vervolgschade daaronder begrepen, noch is Datingspecials gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van Internet, schade ontstaan door het uitlekken van vertrouwelijke gegevens, schade veroorzaakt door elektronische storingen of schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens onze leden.

8.10 U vrijwaart Datingspecials voor alle aanspraken van derden die verband houden met het gebruik van de dienst door leden en/of onvoldoende naleving door leden van enige verplichting jegens Datingspecials al of niet voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden.

8.11 Datingspecials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een tekortkoming welke het gevolg is van omstandigheden die Datingspecials niet toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, arbeidsongeregeldheden onder Datingspecials personeel of onder het personeel van enige derde die diensten aan Datingspecials levert, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie Datingspecials op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in de elektriciteitsvoorziening, storingen in de verbindingen met Internet, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappij(en), volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de elektriciteit en andere storingen die buiten onze macht liggen, storingen in onze communicatieverbindingen of in onze apparatuur of in de communicatie verbindingen of apparatuur van enige derden die diensten aan onze levert.

8.12 Wanneer Datingspecials wegens een niet toerekenbare tekortkoming voor een periode langer dan een maand achtereen niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, zijn zowel Datingspecials als jij bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring op te zeggen.

8.13 Datingspecials kan niet garanderen dat de dienstverlening niet zal worden onderbroken door storingen. Datingspecials spant zich in om defecten in de dienstverlening zo snel mogelijk te verhelpen.

8.14 Datingspecials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verspreiding van enige met virus geïnfecteerde informatie.

8.15 Datingspecials kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van acties van derden die zich toegang tot de site, mailberichten of informatie van leden verschaffen en hierin veranderingen aanbrengen.
rming die Datingspecials biedt.

8.16 Vragen ten aanzien van het privacy beleid en of deze gebruiksvoorwaarden kunnen gericht worden aan admin@datingspecials.nl.

Artikel 9     Overeenkomst
9.1  Wanneer Datingspecials wordt overgenomen, fuseert of op andere wijze zich ontwikkelt tot een andere rechtspersoon, dan gaan alle rechten en verplichtingen die tussen u en Datingspecials bestaan over op deze andere rechtspersoon.

9.2  Indien een bepaling uit deze gebruiksvoorwaarden of uit enige overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.

9.3  Op betrekkingen tussen jou en Datingspecials is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen jou en Datingspecials worden aanhangig gemaakt bij de rechtbank in Amsterdam; dan wel, ter keuze van Datingspecials, bij de bevoegde rechter van jouw woonplaats.

Klachten of opmerkingen?
Meld het hier!
Datingspecials nieuwsbrief
INLOGGEN IN JOUW ACCOUNT MAAK EEN NIEUWE ACCOUNT AAN

Uw privacy is belangrijk voor ons en wij zullen nooit uw gegevens verkopen en/of doorsturen.

 
×
MAAK EEN ACCOUNT AAN HEEFT U AL EEN ACCOUNT?

 
×
INLOGGEGEVENS VERGETEN?
×

Go up